Jak walczyć z niechcianymi telefonami?

Wielokrotnie zastanawiamy się czy prawo o ochronie danych osobowych funkcjonuje. Szczególnie mamy wątpliwości, gdy odbieramy natrętne telefony od telemarketerów i innych. Niebezpieczne stają się wówczas, kiedy n-r tel. jest zarejestrowany na innym kontynencie. Odebranie połączenia może być bardzo kosztowne. Co radca prawny Magdalena Kot mówi o ochronie danych osobowych?

Jedną z podstaw ochrony danych osobowych, jest obowiązek informacyjny, który musi być spełniony wobec osoby, której dane są zbierane. Jeśli chodzi o zbieranie danych osobowych nie od osoby, której one dotyczą – w przypadku zakupu bazy danych, administrator danych jest obowiązany poinformować tę osobę, zaraz po utrwaleniu zebranych danych (po zakupie bazy), o swojej pełnej nazwie i adresie, źródle danych i uprawnieniach wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8.  Abonent ma prawo na piśmie zażądać zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych.

Jeśli zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych możemy zgłosić się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Generalny Inspektor z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, w drodze administracyjnej, nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem i usunięcie danych osobowych.

Ponadto, ustawa przewiduje przepisy karne w przypadku niedopuszczalnego przetwarzania danych osobowych: kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć nie jest uprawniony (np. nie posiada zgody na przetwarzanie danych ani nie została spełniona żadna inna przesłanka dopuszczalności przetwarzania), podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Za niepoinformowanie o prawach osoby, której dane są przetwarzane, również grozi kara. Kto administrując zbiorem danych nie dopełnia obowiązku poinformowania osoby, której dane dotyczą, o jej prawach lub przekazania tej osobie informacji umożliwiających korzystanie z praw przyznanych jej w niniejszej ustawie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Następną ustawą chroniącą przed telespamem jest Prawo telekomunikacyjne: art. 172, który zakazuje używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (czyli również telefonów komórkowych) i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Na straży przestrzegania Prawa telekomunikacyjnego z kolei stoi Urząd Komunikacji Elektronicznej. Podmiot, który nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, podlega karze pieniężnej. Co więcej kara ta, może zostać nałożona także w przypadku, gdy podmiot zaprzestał naruszania prawa lub naprawił wyrządzoną szkodę, jeżeli Prezes UKE uzna, że przemawiają za tym czas trwania, zakres lub skutki naruszenia.

W walce z telespamem pomoże nam Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Narzędziem jest art. 12 w związku z art. 9 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i ochrona konsumentów przed agresywną praktyką rynkową – Magdalena Kot, radca prawny
źródło: newsrm.tv

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *