Masz długi. Uważaj komornicy mają nowe prawa

Komornicy sądowi zyskali nowe kompetencje. Mogą zająć rachunek bankowy dłużnika drogą elektroniczną. Komornik będzie mógł zająć kwotę w każdym miesiącu kalendarzowym, do wysokości 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli około 1400 zł netto. To zmiany jakie od 8 września obowiązują w kodeksie postępowania cywilnego. Dzięki temu egzekucja komornicza ma być szybsza i bardziej efektywna.

– Z punktu widzenia wierzycieli ma skrócić się czas prowadzenia postępowania komorniczego i zwiększyć się jego skuteczność. Dłużnikom natomiast z całą pewnością trudniej będzie ukryć się z majątkiem, ale w przepisach nie zapomniano również o prawach gwarancyjnych dla stron postępowania, w tym również dla dłużnika – mówi newsrm.tv Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Zgodnie z nowymi przepisami zajęcie rachunku bankowego dłużnika będzie odbywać się drogą elektroniczną, a komornik i bank całą korespondencję będą prowadzić za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. System do zajęć wierzytelności na rachunkach bankowych prowadzi Krajowa Izba Rozliczeniowa. Umożliwia on przesyłanie nawet miliona dokumentów dziennie. Blokada środków na rachunku będzie odbywać się niezwłocznie po podpisaniu zajęcia przez komornika podpisem elektronicznym, co uniemożliwi wypłatę środków przez dłużników. Samo zajęcie będzie kosztować 0,5 zł, a cała korespondencja będzie bezpłatna, co oznacza niższe koszty dla wierzyciela i dłużnika, gdyż obecnie jeden list kosztuje 4,5 zł. Nowe regulacje przewidują, że zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku obejmie także wierzytelności przyszłe, w ciągu roku od dnia zajęcia.

Elektroniczna komunikacja komorników z administracyjnymi organami egzekucyjnymi oraz organami podatkowymi będzie odbywać się za pośrednictwem systemu e-PUAP. W praktyce oznacza to sprawniejszą egzekucję.

Bardzo ważną zmianą jest wprowadzenie komorniczego wyjawienia majątku. Komornik będzie upoważniony do odebrania wykazu majątku od dłużnika. Wykaz majątku będzie składany przez dłużnika pod rygorem odpowiedzialności karnej, o czym dłużnik zostanie uprzedzony. Jeśli dłużnik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawi się u komornika, odmówi odpowiedzi na pytania lub nie złoży wykazu lub przyrzeczenia, wówczas komornik będzie mógł ukarać go grzywną lub wystąpić do sądu o przymusowe doprowadzenie dłużnika, a nawet o zastosowanie aresztu nieprzekraczającego miesiąca.

Od 8 września br. komornik nie będzie mógł sprzedać ruchomości w trybie szybkim, a w razie skargi dłużnika na czynności komornicze, będzie musiał poczekać do jej rozstrzygnięcia. Zgodnie z nowymi przepisami sprzedaż zajętych ruchomości nie będzie mogła nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch tygodni od dnia uprawomocnienia się zajęcia. Komornicy będą mieli także obowiązek ogłaszania licytacji na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej, podobnie jak ma to miejsce w przypadku egzekucji nieruchomości. W praktyce oznacza to większą transparentność i możliwość dotarcia z informacją do większej grupy odbiorców.

– Dłużnik może uregulować należność w każdym momencie i powinien to zrobić po otrzymaniu wezwania, aby uniknąć wszczęcia egzekucji. Z chwilą kiedy wkracza komornik, musi liczyć się z konsekwencjami – celem egzekucji jest wyegzekwowanie świadczenia na rzecz wierzyciela, który dochodzi swojej własności – mówi Rafał Fronczek.

Zgodnie z nowymi przepisami skarga na czynności komornicze będzie wnoszona przez dłużnika za pośrednictwem komornika, który dokonał danej czynności. Jeżeli komornik uzna skargę za zasadną w całości, będzie mógł ją uwzględnić, co zwolni go z obowiązku przekazania jej do sądu.

– Takie rozwiązanie umożliwi szybką ocenę sprawy, znacząco przyspieszy rozpoznawanie skarg, a także odciąży sądy. Wyeliminuje również przypadki wnoszenia skargi do niewłaściwego sądu i wprowadzi pewność co do prawomocności działań organu egzekucyjnego. Sprawy egzekucyjne wymagają niszowej wiedzy i doświadczenia, dlatego docelowo, aby możliwy był bardziej efektywny nadzór nad czynnościami komorników, potrzebne będzie wprowadzenie instytucji sędziego egzekucyjnego – mówi Rafał Fronczek.

Aby postępowanie egzekucyjne nie było paraliżowane, zmienią się zasady wyłączenia komornika sądowego. Komornik, którego dotyczy wniosek o wyłączenie będzie mógł podejmować wszystkie czynności egzekucyjne z wyjątkiem wydania postanowienia o zakończeniu postępowania.

W Polsce jest 1500 komorników, którzy w ubiegłym roku przeprowadzili 8 mln egzekucji, z czego kwestionowanych czynności było tylko 1%.
Źródło: news.tv

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *