News will be here

Jak odzyskać nienależnie pobrane Ubezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego?

Czy warto walczyć o pieniądze z Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego? Warto!

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (UNNW) występuje powszechnie w umowach kredytu hipotecznego zawieranych przez banki z konsumentami.

Podczas zawierania umowy kredytowej z bankiem UNWW stanowiło formę zabezpieczenia interesów banku, na wypadek gdyby kredytobiorca nie miał wymaganego 20% udziału własnego. Obowiązywało do momentu spadku salda zadłużenia poniżej określonego progu.

Na początku ubezpieczenie niskiego wkładu własnego nie było zbyt wysokie. Jednak po kilku latach spłacania kredytu, kiedy kurs np. franka rósł, rosło też zadłużenie, a tym samym rosło ubezpieczenie niskiego wkładu własnego i to nawet do kilku tysięcy złotych.

fb_ramka_843_frank_02_bezale

Okazuje się, że UNWW działa w interesie banku, a nie kredytobiorcy, który za nie płaci. Nie jest ono żadnym zabezpieczeniem. W sytuacji gdy spłacający kredyt przestanie to robić, ubezpieczyciel wypłaci odpowiednie odszkodowanie dla banku, a zwrotu kosztów będzie żądał od kredytobiorcy.

Większość umów kredytu hipotecznego jest tak skonstruowana, że klient jest zobowiązany do ponoszenia kosztów UNWW, a bank zabezpiecza tym samym swoje interesy, a nie klienta. Cały ciężar kosztów ubezpieczenia jest przerzucony na kredytobiorcę i dopóki ten nie spłaci 20% kapitału, co 2-3 lata bank będzie się upominał o zapłatę UNWW.

Co i jak możesz odzyskać?
* przysługuje ci prawo żądania zwrotu wpłaconych składek ubezpieczenia
* powództwo trzeba wytoczyć przed sądem właściwym dla siedziby banku, a od chwili wytoczenia powództwa można także żądać zapłaty odsetek ustawowych od żądanej kwoty
* należy działać szybko, gdyż roszczenie o zwrot zapłaconych składek przedawnia się po 10 latach od dnia uiszczenia nienależnej składki

Możesz odzyskać pieniądze z ubezpieczenia niskiego wkładu własnego!
Zgłoś się do Arbiter S.A. – wywalczymy dla Ciebie niesłusznie pobrane przez bank pieniądze!

Pozew o zwrot składek musi zawierać wskazanie na kwestionowane postanowienia umowy kredytu, na podstawie których bank pobierał raz lub wiele razy składki tytułem UNWW.

Żeby uznać postanowienia za klauzulę niedozwoloną trzeba wykazać przed sądem następujące warunki (art. 3851 § 1 K.c.):

1. Postanowienie nie zostało uzgodnione indywidualnie z konsumentem,
2. Postanowienie nie dotyczy sformułowanych w sposób jednoznaczny głównych świadczeń stron,
3. Ukształtowane przez postanowienie prawa i obowiązki konsumenta pozostają w sprzeczności z dobrymi obyczajami i rażąco naruszają jego interesy.

Powództwo należy wytoczyć przed sądem właściwym dla siedziby banku, a od chwili jego wytoczenia można także żądać zapłaty odsetek ustawowych od żądanej kwoty. Roszczenie o zwrot zapłaconych składek przedawnia się po 10 latach od dnia uiszczenia nienależnej składki, co oznacza, że kredytobiorcy z 2006 powinni już jak najszybciej podejmować odpowiednie kroki prawne.

Nie zwlekaj! Zgłoś się do Arbiter S.A., a nienależnie pobrane pieniądze wrócą do ciebie!

Orzeczenia sądowe nie pozostawiają złudzeń. 12 czerwca 2015 roku sąd w Warszawie prawomocnie wpisał do rejestru klauzul zabronionych postanowienia umów Mbanku dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Co to oznacza?

okej-fb_ramka_843_frank_04a_bezale

Oznacza to, że zawarte w umowach klauzule dotyczące niskiego wkładu własnego były nielegalne, a banki pobierały składki bezprawnie. Sytuacja bezprawnie pobieranych składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego pojawiała się wielu bankach, dlatego informacja ta jest ważna dla klientów wszystkich banków w Polsce posiadających ubezpieczenie w umowie kredytowej.

Warto dodać, że odzyskanie pieniędzy z UNWW nie ma nic wspólnego z trwającą w mediach debatą na temat pomocy rządowej dla frankowiczów.

Tu pieniądze zostały niesłusznie pobrane przez bank i po prostu ci się należą – niezależnie od postanowień rządu dotyczących frankowiczów. To zupełnie inna sprawa.

kancelaria_doradca_odszkodowania_OFE_ZUS_polisolokaty

 

 

 

 

 

 

 

Doradca Kancelarii Arbiter S.A.
Tel. 508 344 953
e-mail:odzyskujemyodszkodowania@poczta.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *