News will be here

Dobre zmiany w upadłości konsumenckiej

Koronawirus uśpił praktycznie wszystkie sprawy. Życie jednak toczy się dalej i w dniu dzisiejszym – 24 marca 2020 r. wchodzą zmiany w upadłości konsumenckiej. Jedną z istotniejszych jest zrównanie sytuacji konsumentów i osób fizycznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą, poprzez możliwość ogłoszenia upadłości na tych samych zasadach.

Jakie efekty przyniesie nowelizacja?
Prawo upadłościowe od 24 marca br. wprowadza nowe regulacje związane z upadłością osób fizycznych. Nowelizacja ustawy zakłada, m.in. rezygnację z konieczności badania przez sąd ewentualnego zawinienia dłużnika w doprowadzeniu lub pogłębieniu stanu niewypłacalności na etapie ogłaszania upadłości. Możliwość ogłoszenia upadłości będzie uwarunkowana powstaniem stanu niewypłacalności, a ewentualne zawinienia dłużnika pozostanie na etapie ogłaszania upadłości poza zakresem badania przez sąd. Ogłoszenie upadłości osób fizycznych ma być prostsze i szybsze. Dzięki nowelizacji drobni przedsiębiorcy będą mogli ogłosić upadłość na takich zasadach, jak osoba fizyczna i nie będą już traktowani w tym zakresie tak samo, jak spółki prawa handlowego.

Przy ogłaszaniu upadłości osoby fizycznej prowadzącej lub nieprowadzącej działalności gospodarczej nie będzie brane pod uwagę ewentualne zawinienie tej osoby przy doprowadzeniu do stanu niewypłacalności, względnie do jego pogłębienia. Należy jednak zauważyć, że aktualny stan epidemii i utrata w związku z tym możliwości osiągania dochodu przez niektóre osoby fizyczne i tak nie powinny być na gruncie dotychczasowych przepisów wiązane z zawinieniem dłużnika.

Zmiana również zakłada skrócenie postępowania w zakresie ogłaszania upadłości, w związku z m.in. wprowadzeniem możliwości skorzystania z uproszczonej procedury ogłoszenia upadłości bez wyznaczania sędziego – komisarza, dostępnego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej będzie dostępna dla nowych grup dłużników, których decyzje finansowe i zaciąganie zobowiązań lub kolejnych zobowiązań mogłyby być wcześniej na gruncie dotychczasowych przepisów uznane za działanie zawinione. Wiąże się to ze wskazaną już wyżej nową regulacją, zgodnie z którą, w momencie ogłaszania upadłości w przypadku istnienia stanu niewypłacalności, sąd nie będzie brał pod uwagę ewentualnego zawinienia w doprowadzeniu lub pogłębieniu tego stanu.

Wprowadzana nowelizacja spowoduje możliwość składania wniosków o ogłoszenie upadłości przez wszystkich dłużników, niestety także przez tych, którzy celowo lub bez minimalnej nawet staranności zaciągnęli kolejne zobowiązania. Nowe rozwiązania upraszczają procedurę i w założeniu mają skracać czas postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości osób fizycznych, co może wpłynąć na szersze zainteresowanie upadłością. Szczególnie w aktualnej sytuacji wprowadzonego stanu epidemii należy mieć na uwadze, że istnieje możliwość realnego oddłużenia w drodze ogłoszenia upadłości, co może być ostatnią deską ratunku, jeżeli inne instrumenty prawne wprowadzane w związku z epidemią nie okażą się pomocne w wystarczającym stopniu – Magdalena Grochowska, z kancelarii prawnej Ecovis Legal Poland.
Magdalena Pytkowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *